×

Màster de Formació Permanent en
Guia AMI Montessori de
6 a 12 anys

Reconegut per l'Associació Montessori Internacional (AMI)

4a Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Bases teòriques Montessori i la seva concreció a l’etapa de 3 a 6 anys
  8 ECTS

  El curs de fonaments proporciona una comprensió bàsica de la teoria essencial del desenvolupament i els principis pedagògics essencials aplicats a l'educació Montessori. Aquests elements essencials i la seva concreció al primer pla de desenvolupament del nen serà una base per entendre al nen del Segon Pla. Es podrà entendre millor al nen de 6 anys que arriba a l’aula de 6 a 12 anys i conèixer la base necessària per clarificar les expectatives que s’integren en l’entorn 6-12.

  Els temes tractats són: Tendències humanes, els quatre plans del desenvolupament, la ment absorbent, els períodes sensitius, la independència, llibertat i disciplina, normalització, desenvolupament social, ambient preparat, l’adult preparat, la ment matemàtica observació.

  Es fa una descripció del desenvolupament de les capacitats instrumentals de la lectoescriptura de l'adquisició d'habilitats motrius de la ment matemàtica, i de les adaptacions a la cultura a través del desenvolupament de la mateixa independència. Es dona una introducció teòrica a les quatre àrees principals de l'ambient de 3 a 6 anys i els principals elements i materials per a entendre com continua el seu treball en 6-12: vida pràctica, sensorial, llenguatge, matemàtiques i les extensions culturals que s'inclouen en ells (art, música, ciència, Geografia, biologia, geometria, història...). S'emfatitza una descripció general d'activitats, i materials que s'ofereixen al nen, establint connexions amb el treball a 6-12 I la seva rellevància per a l'ensenyament a primària.

  Es pretén connectar el nen del segon pla amb les activitats que ha tingut a l'aula de 3-6, així com identificar i ajudar a solucionar les dificultats en les quals es troben.

  S'hauran de realitzar unes hores d'observacions de nens de 3 a 6 anys i entregar els resums i apunts personals.

 • Bases teòriques de l’enfocament Montessori en l’educació aplicades a la infància de 6 a 12 anys
  5 ECTS

  A partir de les bases donades en les anteriors assignatures es tracten i es descriuen els temes de teoria relacionats amb l’auto desenvolupament dels éssers humans i com podem fomentar-lo d’una forma respectuosa i eficient. S’analitzen les característiques de les diferents etapes del desenvolupament i la seva aproximació educativa, especialment en l’etapa de 6 a 12 anys. Aquesta etapa és una etapa de certa estabilitat i essencial en l’adquisició de tots els elements de la nostra cultura, de la moralitat, la socialització i de la ciència. Es tracten a fons les necessitats de desenvolupament, les tendències humanes, el balanç entre els límits, la llibertat i responsabilitat, la imaginació i la creativitat, el desenvolupament social i el desenvolupament moral. Es tracta a fons la proposta de l’educació còsmica pels nens d’aquesta edat i com oferir-la a través de les grans històries i les lliçons clau.

  Es defineix l’ambient preparat de l’aula, el seu cuidat i manteniment i com utilitzar l’ambient extern en sortides de camp a la ciutat i a la natura.

  S’estableixen lectures dirigides, debats i dinàmiques per profunditzar sobre com respondre a les característiques psicològiques dels nens de 6 a 12 anys.

 • La transformació de l’adult, tècniques d’observació i gestió d’una aula Montessori de 6 a 12 anys
  5 ECTS

  Aquesta assignatura està orientada a capacitar als guies Montessori amb les habilitats, recursos i eines pràctiques per mantenir una actitud d'observació i respecte al nen mentre es gestiona un ambient preparat de 6 a 12 anys. Es practiquen habilitats i tècniques d'observació i gestió de l'ambient per aconseguir una mirada respectuosa, una admiració cap al mateix procés evolutiu del nen i una ajuda eficaç a l'autodesenvolupament.

  Els principals continguts són: El rol dels adults en l'ambient. L'ambient preparat material i social, preparació i manteniment. Tècniques d'observació detallada i registre. Com protegir l'autodesenvolupament i treure obstacles en l'ambient preparat. Planificar i preparar presentacions. Com preparar i explicar històries. Com fer el seguiment individual i l'avaluació. Informes, butlletins i avaluacions. Afrontar les exigències legals com els exàmens i proves. El treball del nen, els diaris de treball. Particularitats del treball en una aula de 6-9 i de 9 a 12. L'adaptació a una aula Montessori els primers dies del curs. Transició de 3-6 a 6-12. Gestionar la cohesió i el treball en grup a l'aula. Aula inclusiva i atenció a la diversitat. Els materials i recursos en una aula Montessori. Concrecions de l'ambient preparat de 6 a 12. Les sortides escolars autònomes. Relació amb l'entorn i treball en equip. Temes administratius en la gestió escolar i com gestionar la comunicació i relació amb els pares i la comunitat educativa.

 • Geografia, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  5 ECTS

  El treball en l'àrea de la geografia està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. Es pretén oferir una visió general i una descripció de com funcionen les lleis de l'univers posant en relleu com els diferents elements naturals, els éssers vius i la humanitat actuen en harmonia de manera interdependent. A través de la comprensió del funcionament de l'univers es pretén despertar un sentiment de gratitud i de responsabilitat ambiental en els nens.

  Es practiquen les històries, els materials, experiments i tota mena de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens com funcionen les partícules, l'univers i la Terra i com la humanitat s'ha anat adaptant al planeta. En l'àrea de geografia es treballa l'astronomia, la meteorologia, la física, la química, la geologia i la geografia descriptiva. En l'àmbit de geografia humana es treballa la situació geogràfica, les regions que tenen el seu propi relleu especial, com són les persones que habiten en cada regió, quin tipus d'activitats realitzen, com els éssers humans són interdependents, quines indústries s'han desenvolupat al llarg dels segles i com funciona el sistema econòmic. Es dona molta importància a la part experimental per a descobrir les lleis físiques i químiques dels elements.

 • Biologia, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  4 ECTS

  El treball en l'àrea de la biologia està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. Es pretén oferir una visió general i una descripció de com funcionen les lleis de l'univers posant en relleu com els diferents elements naturals, els éssers vius i la humanitat actuen en harmonia de manera interdependent. A través de la comprensió del funcionament de l'univers es pretén despertar un sentiment de gratitud i de responsabilitat ambiental en els nens.

  En l'àrea de biologia es treballa l'aparició dels éssers vius, els regnes dels éssers vius, la classificació simple i avançada, l'observació i experimentació, els tipus d'animals, el funcionament dels sistemes i aparells dels éssers vius i especialment de l'ésser humà. L'àrea de botànica s'amplia amb més detalls per a promoure l'observació i experimentació del funcionament dels éssers vius per part dels nens. També s'inclouen aspectes de salut, com l'alimentació i l'educació física. Es practiquen les històries, els materials, experiments i tot tipus de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens les característiques dels éssers vius, les seves necessitats, la seva funció i com contribueixen com a element molt important en l'equilibri global del planeta.

  Les sortides a la naturalesa i l'observació i contacte directe amb els elements naturals prenen especial rellevància.

 • Història, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  3 ECTS

  El treball en l'àrea d'història està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. Es pretén oferir una visió general i una descripció de com funcionen les lleis de l'univers posant en relleu com els diferents elements naturals, els éssers vius i la humanitat actuen en harmonia de manera interdependent. A través de la comprensió del funcionament de l'univers es pretén despertar un sentiment de gratitud i de responsabilitat ambiental en els nens.

  Es treballa l'arribada de l'home a la terra i com des dels seus inicis sempre ha actuat per a satisfer les seves necessitats alhora que ha anat adaptant-se als diferents llocs i circumstàncies mentre anava transformat el seu medi ambient. A partir de les claus de les necessitats fonamentals dels éssers humans s'estudien diferents èpoques i grups socials de la història. Es fa especial èmfasi en la visió general de l'evolució humana a través de nombrosos materials com a línies del temps, cartells i històries. En l'àrea d'història es treballen les èpoques geològiques, les èpoques de la prehistòria i la història, les claus per a l'estudi de la història, les civilitzacions més influents en la història, el treball amb les línies del temps i els tipus de migracions.

 • Aritmètica, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  7 ECTS

  El treball en l'àrea d'aritmètica està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. L'aritmètica s'aborda com un llenguatge creat per la ment matemàtica de l'home que li permet adaptar-se a l'ambient i millorar-lo. La història, la geografia, la biologia i l'entorn social estan replets de matemàtiques.

  Es practiquen les històries, els materials, experiments i tot tipus de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens com funcionen les lleis matemàtiques. L'àrea d'aritmètica és molt extensa i contempla el treball amb nombrós material que ajuda als nens a la comprensió profunda dels conceptes matemàtics. En l'àrea de matemàtiques es treballen el sistema de numeració, altres bases de numeració, les quatre operacions, els problemes, múltiples i factors, la mesura, les potències, els polinomis, les arrels quadrades i cúbiques, les fraccions, els nombres decimals, els nombres negatius, la proporcionalitat, l'estadística, els problemes avançats, l'àlgebra i les equacions.

 • Geometria, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  4 ECTS

  El treball en l'àrea de la geometria està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. Implica el coneixement i mesura de les formes del nostre entorn. La seva relació amb les matemàtiques, la història, la geografia i la biologia és molt estreta.

  Es practiquen les històries, els materials, experiments i tota mena de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens les claus de com analitzar l'entorn en l'àmbit de la geometria. Hi ha molts materials de manipulació que permeten molta creativitat i que porten a fer descobriments de lleis i de relacions en les formes del nostre entorn.

  En l'àrea de geometria es treballen els conceptes fonamentals per a analitzar les formes de l'entorn com les equivalències i la nomenclatura bàsica dels cossos i figures geomètriques. També es treballen els instruments de mesura, les construccions geomètriques, les línies, els angles, les figures planes, els polígons, el cercle, les relacions entre figures, l'àrea, el volum i les principals lleis i teoremes.

 • Llenguatge, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  4 ECTS

  El treball en l'àrea del llenguatge està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. El llenguatge és el que ha permès a l'ésser humà crear conceptes i construir la seva ment raonadora. La comprensió profunda de la funció dels diferents tipus de paraules, de la formació de les paraules i de com s'organitzen per a fer les oracions constitueix la base per al domini de l'ús de la comunicació verbal.

  En l'àrea de llenguatge es treballa l'evolució del llenguatge i de la mateixa llengua, la construcció de paraules, la semàntica, l'etimologia, la morfologia, la sintaxi, l'expressió oral, la lectura, l'escriptura i la literatura.

  Per a conèixer bé el treball en llenguatge es practiquen les històries, els materials i tot tipus de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens les claus de com analitzar i utilitzar el llenguatge.

 • Música, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
  3 ECTS

  El treball de l'àrea de música està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l'educació còsmica. La música és un llenguatge creat per la ment humana que permet un espectre més ampli d'expressió i de creativitat.

  En aquesta àrea es treballa com incorporar la música en l'ambient de la classe a través de la cançó, el ritme, el moviment, les audicions i el llenguatge musical. Existeixen també uns materials específics especialment dissenyats per a la manipulació, la comprensió del llenguatge musical i la creativitat. 

 • Pràctica de l’ús dels materials de desenvolupament i de les presentacions de les diferents àrees
  12 ECTS

  Les pràctiques supervisades es realitzen en la part presencial del curs. Es vol que els estudiants puguin practicar amb els materials, augmentant les seves habilitats i experiència en una aula model Montessori. Aquest és el millor moment per a explorar i aplicar conceptes apresos durant les demostracions i classes de teoria, treballant també en estreta col·laboració amb els altres estudiants sota la supervisió de personal qualificat i certificat per AMI. Els estudiants treballen amb altres estudiants, sovint assumint el rol del nen entre ells, amb la finalitat de perfeccionar la seva tècnica i conèixer amb major profunditat els materials. Un membre de l'equip docent certificat per AMI està disponible per a aclarir qüestions i oferir suggeriments, de manera que els estudiants puguin treure el màxim profit d'aquesta experiència pràctica. És indispensable realitzar les hores de pràctiques supervisades per a poder realitzar els exàmens escrit i oral. L'aula model Montessori on es realitzen aquestes pràctiques supervisades està totalment equipada amb el mobiliari i materials Montessori. Sempre que sigui possible, es recomana realitzar més hores de pràctiques i el centre de formació facilita l'accés a l'aula model durant la setmana a tots aquells estudiants que desitgin dedicar més temps a aquesta activitat.

  Es considera que els estudiants podran realitzar algunes hores de pràctiques amb materials fora de les sessions presencials de forma autònoma amb l'ajut de materials reals o simulacions. 

 • Pràctiques (observacions de nens i ambients Montessori)
  11 ECTS

  Els estudiants han de completar tres setmanes d'observacions de nens i ambients Montessori en un col·legi d'Educació Primària, sota la supervisió d'un Guia Montessori certificat per AMI si és possible. Les observacions permeten als estudiants seguir amb els seus estudis en una aula Montessori, ajuden a descobrir la realitat dels nens i garanteixen el desenvolupament de moviments habituals, precisos i dinàmics que els estudiants poden aplicar en la seva futura pràctica diària. Cada dia d'observació, els estudiants observen l'aula mitjançant l'aplicació d'unes Pautes d'Observació treballades anteriorment. Aquestes pautes o consells, estan dissenyats per a centrar l'atenció de l'estudiant en un aspecte particular del desenvolupament del nen i de la teoria Montessori. Els estudiants hauran de registrar les seves observacions i elaborar el seu informe d'observació.

  Els estudiants trien on realitzar les seves observacions en qualsevol lloc del món, però sempre en un col·legi d'Educació Primària on hi hagi un ambient preparat Montessori i preferentment amb un guia certificat per AMI que apliqui l'enfocament Montessori. En l'elecció del centre de pràctiques és necessari comptar amb l'aprovació prèvia del director del Màster. És indispensable signar convenis de col·laboració entre la universitat i cada centre de pràctiques, i per això l'estudiant haurà d'entregar el formulari amb dades de les pràctiques al director algunes setmanes abans de començar les pràctiques. El MIRTC es troba en el Col·legi Montessori Palau Girona, que compta amb 16 aules amb mestres de primària certificats per AMI disponibles per a acollir a estudiants que han de realitzar observacions.

 • Pràctiques (pràctica com a guia Montessori)
  5 ECTS

  Durant el curs escolar els estudiants completen quatre setmanes (110 hores) de pràctica com a guia Montessori en un col·legi d'Educació Primària, sota la supervisió d'un Guia Montessori certificat per AMI. No es permeten realitzar les pràctiques en el mateix ambient on es treballa. S'evitarà fer la totalitat de les pràctiques a la mateixa escola. La pràctica docent permet als estudiants aplicar els seus coneixements sobre el desenvolupament del nen i els materials i treballar directament amb els nens en autèntiques aules Montessori. Aquest és el moment de posar en pràctica i perfeccionar les seves habilitats per a fer presentacions sobre les diferents àrees del currículum, així com per a millorar l'aprenentatge sobre la gestió d'una aula Montessori d'Educació Primària. S'haurà de fer un informe de la planificació, realització i avaluació de la pràctica docent.

  Els estudiants trien on realitzar les seves pràctiques en qualsevol lloc del món, però sempre en un col·legi d'Educació Primària on hi hagi un ambient preparat Montessori i un guia certificat per AMI que apliqui l'enfocament Montessori. En l'elecció del centre de pràctiques és necessari comptar amb l'aprovació prèvia del director del Màster. És indispensable signar convenis de col·laboració entre la universitat i cada centre de pràctiques, i per això l'estudiant haurà d'entregar el formulari amb dades de les pràctiques al director algunes setmanes abans de començar les pràctiques. El MIRTC es troba en el Col·legi Montessori Palau Girona, que compta amb 16 aules amb mestres de primària certificats per AMI disponibles per a acollir a estudiants que han de realitzar observacions.

 • Treball de Fi de Màster
  11 ECTS

  El Treball Final de Màster consta en la presentació d'un treball de síntesi del curs en forma de memòria. El treball té una part de memòria on es detallen les característiques més destacades de l'aproximació Montessori cap a l'educació i es descriurà el treball en cada àrea des del punt de vista interdisciplinari amb les altres àrees en el context de l'educació còsmica. Hi haurà una part de descripció del procés personal de transformació de l'estudiant obtinguda a través de les notes fetes durant el curs i es compararà amb la transformació de l'adult proposada per Maria Montessori. També es farà una proposta pràctica d'aplicació dels principis Montessori en un context real i significatiu per a l'estudiant o un treball d'investigació sobre un tema relacionat amb Montessori. El treball de fi de màster és indispensable per a obtenir el títol de Màster de la universitat i es valorarà una vegada siguin aprovades totes les altres assignatures per AMI. Aquest TFM es podrà fer en grup.

Titulació

Màster de Formació Permanent en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys per la Universitat de Girona*
Diploma AMI de Guia Montessori de 6 a 12 anys

*No inclou la taxa d'expedició del títol.

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència entregat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis